De inspiratiebron van Gewoon Bram “Die minsken dêr! Soene jim dien klomp’n by de útgoang út […]